Regulamin www.3dtoys.pl

 1. Postanowienia wstępne

  1. Operator

   Operatorem sklepu www.3dtoys.pl jest inż. Petr Zářecký, z siedzibą pod adresem U Váhy 1190, 51741 Kostelec nad Orlicí, Czechy REGON: 02273756, NIP CZ7401303393 (dalej zwany „sprzedawcą” lub „operatorem”), połączenie bankowe: mBank S.A., numer konta: 2601942529/2010

   Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT


  2. Kupujący
   1. Kupującym jest każda osoba odwiedzająca sklep internetowy, niezależnie od tego, czy występuje jako konsument, czy jako przedsiębiorca (dalej „Kupujący”).
   2. Konsument to osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej (zwana dalej „konsumentem”).
   3. Przedsiębiorca to kupujący, który nie jest konsumentem. Za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną albo przy samodzielnym wykonywaniu swojego zawodu albo osobę, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy (zwana dalej „przedsiębiorcą”). "przedsiębiorca").

  3. Warunki handlowe
   1. Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „warunkami”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, które powstają w związku lub na podstawie umowy kupna zawartej między sprzedającym a kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej jako „umowa kupna”).
   2. Warunki handlowe są integralną częścią umowy kupna. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży lub jej załączniki nie określają wyraźnie odmiennych ustaleń lub ważność niektórych postanowień niniejszych warunków nie jest wykluczona lub w inny sposób zmieniona przez umowę kupna-sprzedaży lub inną wyraźną umowę między sprzedającym a kupującym, niniejsze warunki mają zastosowanie we wszystkich innych aspektach do wzajemnych stosunków umawiających się stron.
   3. Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, podlegają odpowiednim przepisom ustawy 89/2012, Kodeks cywilny. Stosunki prawne sprzedawcy z konsumentem reguluje również ustawa nr 634/1992. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.


 2. Zawarcie umowy kupna, sposób transportu i płatności

  1. Oferta towarów
   1. Towary oferowane za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego stanowią ofertę towarową mającą charakter wyłącznie informacyjny. Oferta towarów nie jest uważana za propozycję dostawy towarów w rozumieniu § 1732 par. 2 Kodeksu Cywilnego, a operator nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży oferowanych towarów.

  2. Zamówienie
   1. Kupujący może utworzyć zamówienie za pomocą formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego. Tworząc zamówienie za pomocą formularza, kupujący w pierwszej kolejności wybiera interesujący go towar. Po wybraniu wymaganej ilości, sposobu transportu (patrz artykuł 2.4.1.) i metody płatności (patrz artykuł 2.5.1.), Kupujący potwierdza swoje zamówienie, składając tym samym wiążącą propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży między kupującym a operatorem.
   2. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami i zgadza się z nimi w całości.

  3. Zawarcie umowy kupna
   1. Operator zobowiązuje się do zaakceptowania złożonej przez kupującego propozycji zawarcia umowy kupna (zamówienia), jeżeli ta propozycja nie jest sprzeczna z regulaminem i nie ma konkretnego powodu, by sądzić, że kupujący naruszy umowę kupna. Operator potwierdzi otrzymanie oferty wiadomością na adres e-mail kupującego.
   2. Stosunek umowny między operatorem a kupującym zostaje ustanowiony poprzez doręczenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez operatora do kupującego na adres elektroniczny podany przez niego w zamówieniu.
   3. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (np. koszty połączenia internetowego lub koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa we własnym zakresie.

  4. Metoda transportu
   1. O ile w umowie kupna nie uzgodniono inaczej, sposób dostawy towaru określa sprzedawca. Jeżeli środek transportu jest zakontraktowany na podstawie żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko związane z takim środkiem transportu, w tym wszelkie dodatkowe koszty związane z wybranym środkiem transportu.
   2. Operator zobowiązuje się do poinformowania kupującego o wysyłce towaru na adres e-mail, który kupujący podał podczas tworzenia zamówienia.
   3. Wysyłka zamówionych towarów oznacza wysłanie ich na adres wskazany przez kupującego podczas tworzenia zamówienia. Operator zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów wysyłki towaru do ceny zamówienia zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika.
   4. W przypadku wysyłki towaru za granicę operator zastrzega sobie możliwość doliczenia do standardowej ceny wysyłki dodatkowych kosztów wysyłki za granicę.

  5. Metoda płatności
   1. Operator oferuje do wyboru następujące formy płatności: kartą płatniczą lub bankowością internetową przez Internet za pośrednictwem bramki płatniczej, przelewem bankowym po skompletowaniu zamówienia, za pobraniem przy odbiorze u przewoźnika.
   2. W przypadku wybrania płatności kartą płatniczą przez Internet, kupujący po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na zewnętrzny serwer płatniczy, gdzie uzupełni niezbędne informacje dotyczące płatności. Po zweryfikowaniu ich ważności zamówienie zostanie potwierdzone, a cena zakupu potrącona z konta kupującego.
   3. Wybierając płatność przelewem, kupujący wpłaca cenę zamówienia na konto bankowe sprzedającego przed jego realizacją. W celu zrealizowania zamówienia należy dokonać płatności pod symbolem zmiennym, którym jest numer zamówienia i który kupujący otrzyma po skompletowaniu zamówienia. W przypadku płatności za towar przelewem, cenę zakupu uważa się za zapłaconą w dniu wpływu odpowiedniej kwoty na konto sprzedającego.
   4. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze towaru od przewoźnika, operator zastrzega sobie możliwość doliczenia do ceny zamówienia kosztów sprzętu za pobraniem.
   5. Wszelkie zmiany, w tym zmiany cen w sklepie internetowym są zastrzeżone. Cena obowiązuje w momencie składania zamówienia.
   6. Ceny oferowanych towarów i usług zawierają podatek VAT. Jeśli cena nie wskazuje wyraźnie, że cena nie zawiera podatku VAT.

  6. Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy kupna
   1. Operator jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu zamówionego towaru po uzgodnionej cenie, a kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru i zapłaty ceny zakupu.
   2. W przypadku naruszenia warunków umowy kupna lub warunków handlowych przez kupującego, operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany zwrócić operatorowi wszystkie koszty związane z jego zamówieniem, w szczególności koszty przesłania towaru, jeśli kupujący ich nie odbierze.
   3. Kupujący jest w szczególności zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji przy zamawianiu towaru. Podane przez kupującego dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży sprzedawca uważa za prawidłowe.
   4. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
   5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
   6. Wszystkie komunikaty od sprzedającego mogą być dostarczane kupującemu na adres elektroniczny podany na jego koncie użytkownika lub wskazany przez kupującego w zamówieniu.

  7. <%--
  8. Bony podarunkowe i kody rabatowe
   1. Podczas tworzenia zamówienia kupujący może wprowadzić kody zawarte na zakupionych bonach podarunkowych oraz kody rabatowe przekazane przez operatora zgodnie z jego regulaminem.
   2. O ile operator wyraźnie nie określił inaczej, bony upominkowe lub kody rabatowe: o nie można stosować wielokrotnie; o Nie można łączyć ze sobą.
   3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z jakiegokolwiek powodu lub innego uzasadnionego zwrotu przez kupującego sprzedającemu towarów zakupionych na podstawie kodu rabatowego, kupujący ma prawo jedynie do zwrotu kwoty, którą faktycznie zapłacił za zakup towaru gotówką. Sprzedawca może zdecydować, czy iw jakiej wartości wydać kupującemu nowy kod rabatowy.
   4. Jeśli bon podarunkowy lub kod rabatowy ma ograniczony okres ważności, kupujący jest uprawniony do wykorzystania bonu podarunkowego lub kodu rabatowego tylko przed ich wygaśnięciem. Sprzedawca nie zapewnia pieniędzy ani żadnej innej formy rekompensaty za niewykorzystaną wartość bonu podarunkowego lub kodu rabatowego.
   5. Bonu podarunkowego lub kodu rabatowego nie można wymienić na pieniądze. W przypadku zakupu przez kupującego towaru po cenie niższej niż wartość bonu podarunkowego lub kodu rabatowego, nie przysługuje mu zwrot wartości bonu podarunkowego lub kodu rabatowego ani nowy bon podarunkowy lub kod rabatowy za pozostały okres wartość oryginalnego wykorzystanego bonu upominkowego lub kodu rabatowego.
   6. W przypadku wykorzystania bonu upominkowego lub kodu rabatowego z naruszeniem zasad operatora dotyczących korzystania z bonów upominkowych i kodów rabatowych, operator ma prawo odrzucić zastosowany w ten sposób bon upominkowy lub kod rabatowy i wycofać z zawartej umowy kupna. W przypadku powstania niejasności podczas interpretacji zasad, obowiązuje ich interpretacja ustalona przez operatora.
  9. --%>


 3. Dostawa towaru

  1. Czas dostawy
   1. Operator zobowiązuje się do jak najszybszego wysłania towaru do kupującego. Termin dostawy, jeśli jest wskazany na towarze, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążący dla operatora.
   2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem w wysyłce lub dostawie towaru z jakiegokolwiek powodu.

  2. Transport, dostawa i odbiór towaru
   1. Kupujący nabywa prawo własności do zakupionych towarów poprzez ich przejęcie. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi również na kupującego z chwilą przejęcia towaru.
   2. Częścią dostawy jest dowód zakupu towaru, który zawiera datę sprzedaży, oznaczenie towaru, cenę zakupu oraz informacje o sprzedawcy. Na żądanie sprzedający prześle kupującemu dokument podatkowy w formie elektronicznej.
   3. Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, zaleca się kupującemu nieodebranie przesyłki od przewoźnika i spisanie protokołu uszkodzenia przesyłki. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że ​​opakowanie przesyłki zawierającej towar było nienaruszone.
   4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, niezgodności towaru itp., które nie były widoczne w momencie odbioru przesyłki od przewoźnika, Kupujący musi zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów powstałe podczas ich transportu, jeżeli kupujący nie zgłosi niezwłocznie roszczenia z tytułu tych szkód zgodnie z pkt 3.2.3. i 3.2.4. niniejszych warunków.
   5. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, Lub koszty związane z inną metodą dostawy.


 4. Odstąpienie od umowy kupna

  1. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego
   1. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego), konsument zgodnie z § 1829 i nast. Kodeksu Cywilnego prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Zwracany towar powinien być kompletny, nieuszkodzony, wyraźnie nieużywany i najlepiej z oryginalnymi metkami. W przypadku niezastosowania się do powyższego przedsiębiorca ma prawo do zwrotu obniżonej kwoty, gdyż konsument odpowiada wobec przedsiębiorcy tylko za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób niezbędne do ich obsługi ze względu na ich charakter i cechy, patrz § 1833 Kodeksu Cywilnego.
   2. Jeśli konsument powiadomi operatora w ustawowym terminie 14 dni o odstąpieniu od umowy, umowa kupna zostanie anulowana od początku. W celu odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy i reklamacji. Formularze znajdziesz na początku tej strony.
   3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży w ustawowym terminie 14 dni uważa się za zachowany, jeżeli konsument wyśle ​​sprzedawcy informację, że w tym terminie odstępuje od umowy.
   4. W przypadku, gdy konsument odstąpi od umowy kupna-sprzedaży w ustawowym terminie 14 dni, a zwracany towar jest niekompletny, bez oryginalnych metek lub wyraźnie zużyty lub uszkodzony, operator jest uprawniony do odszkodowania za szkody wyrządzone konsumentowi i jest uprawniony do wynikającego z tego tytułu roszczenia o jednostronne potrącenie szkody z roszczeniem konsumenta wobec operatora o zwrot ceny zakupu. W takim przypadku operator zwraca konsumentowi jedynie obniżoną cenę zakupu. To ustalenie opiera się na § 1833 Kodeksu Cywilnego. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty związane z dostarczeniem towaru z powrotem do operatora.
   5. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego nie może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w przypadkach tutaj wymienionych, zwłaszcza w przypadku dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub za jego osobę, także w przypadku dostawy towarów, które są towarami szybko psującymi się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, towarów w zamkniętym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócone ze względów higienicznych (np. bielizna i stroje kąpielowe), dostawy nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli naruszył ich oryginalne opakowanie, lub dostawy gazet, periodyków lub czasopism.
   6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, kupujący prześle lub przekaże sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy, otrzymany od niego towar, w tym wszystkie jego komponenty i akcesoria.
   7. Jeżeli Konsument zgodnie z prawem odstąpi od umowy, Operator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w kwocie odpowiadającej na najtańszy sposób dostawy oferowanych towarów, przelewem na konto bankowe Konsumenta lub gotówką na adres siedziby. Sprzedawca zwróci konsumentowi otrzymane pieniądze w inny sposób tylko wtedy, gdy konsument wyraził na to zgodę i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
   8. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, operator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi otrzymanych środków, zanim konsument nie wyda mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do operatora.
   9. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna bez upoważnienia i nadal odeśle towar do operatora, towar nie zostanie przyjęty lub zostanie odesłany na koszt konsumenta.
   10. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymuje prezent, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem rozwiązania, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu wygasa być skuteczne, a kupujący jest zobowiązany wraz z towarem zwrócić sprzedającemu prezent.

  2. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży przez operatora
   1. Operator zwraca uwagę na dobrą orientację w obszarze rynku sprzedawanych towarów, niemniej jednak mogą zaistnieć wyjątkowe sytuacje, w których nie będzie on w stanie dostarczyć zamówionego towaru na warunkach uzgodnionych w umowie kupna-sprzedaży. W związku z tym operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna w takich przypadkach.
   2. Operator ma prawo odstąpić od umowy kupna również w przypadku, gdy nastąpiły istotne zmiany cen dostawcy zamawianego towaru, jeżeli nastąpiły istotne zmiany cen transportu towaru, lub jeżeli operator wykryje, że towar został omyłkowo zaoferowany po niewłaściwej cenie, a kupujący nie zaakceptował odpowiedniej zmiany umowy kupna-sprzedaży, tj. podwyższenia ceny towaru lub podwyższenia kosztów transportu.
   3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej z kupującym, który w którymkolwiek z poprzednich stosunków umownych ze sprzedającym naruszył w istotny sposób którekolwiek ze swoich zobowiązań. Naruszenie poprzedniego stosunku umownego w istotny sposób jest uważane w celu odstąpienia od umowy za zachowanie w rozumieniu § 2002 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
   4. Jeżeli operator odstąpi od umowy kupna, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym kupującego na adres elektroniczny podany przez kupującego podczas tworzenia zamówienia. Ponadto jest on zobowiązany do zwrotu kupującemu pełnej ceny zakupu towaru, jeżeli została już zapłacona. 5. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

  1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego) oraz Ustawa o ochronie konsumentów.
  2. Sprzedający gwarantuje kupującemu, że towar jest wolny od wad przy odbiorze. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
   - towar ma właściwości uzgodnione przez strony umowy, a w przypadku braku umowy ma właściwości, które sprzedający lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie jego reklama
   - towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedającego lub do którego towar tego rodzaju jest zwykle używany
   - jakość lub wygląd towaru odpowiada zamówionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub wzór zostały określone na podstawie zamówionej próbki lub wzoru
   - towar jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

  3. Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w terminie określonym przepisami prawa, tj. 24 miesięcy od dnia otrzymania przesyłki. Jeżeli okres, przez jaki rzecz może być używana, jest wskazany na rzeczy sprzedanej, na jej opakowaniu, w instrukcji dołączonej do rzeczy lub zgodnie z innymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy ustawowe o gwarancji jakości. Jeśli wada ujawni się w ciągu 6 miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru.
  4. Kupujący może dochodzić praw wynikających z wadliwego wykonania u Sprzedawcy pod adresem jego siedziby, osobiście lub wysyłając go pocztą lub inną usługą kurierską. Za moment rozpatrzenia reklamacji uważa się moment otrzymania przez sprzedawcę reklamowanego towaru od kupującego.
  5. Przy wykonywaniu prawa z tytułu wadliwego wykonania kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W tym celu operator zaleca okazanie potwierdzenia zakupu (dowód zakupu, wyciąg z konta itp.)
  6. Kupujący ma obowiązek wskazać sprzedawcy wadę, tj. opisać wadę towaru, którego reklamuje.
  7. Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.
  8. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację konsumenta niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych w ciągu 7 dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju towaru lub usługi potrzebnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje konsumenta, w tym usunięcie wady, będą rozpatrywane przez sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument uzgodnią dłuższy termin.
  9. Jeżeli operator nie odrzuci reklamacji, wystawi kupującemu potwierdzenie otrzymania reklamacji, które będzie zawierało między innymi identyfikację operatora i kupującego, jaka jest treść reklamacji według kupującego, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, datę i miejsce otrzymania reklamacji oraz podpis pracownika operatora.
  10. Konsument ma prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów związanych z realizacją jego prawa z tytułu nienależytego wykonania.
  11. Fakt rozpatrzenia reklamacji i sposób, w jaki operator jest zobowiązany poinformować kupującego, a mianowicie na adres elektroniczny, który podał podczas reklamacji lub za pośrednictwem innych danych kontaktowych, zgodnie z którymi będzie można powiadomić kupującego o rozpatrzeniu reklamacji.
  12. W przypadku, gdy kupujący nie odbierze reklamowanego towaru w terminie wyznaczonym przez operatora, operator ma prawo naliczyć rozsądną opłatę za przechowywanie lub sprzedać towar na rachunek kupującego. Operator musi z wyprzedzeniem powiadomić kupującego o tej procedurze i zapewnić mu rozsądny dodatkowy termin na przejęcie towarów.
  13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub uszkodzenia mienia, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane wadą dostarczonych towarów, chyba że taka strata, obrażenia lub uszkodzenie mienia zostały spowodowane zaniedbaniem, zaniechaniem lub celowym po stronie operatora.


 6. Ochrona prywatności

  1. Przetwarzanie danych osobowych kupujących podlega przepisom ustawy nr 101/2000 o ochronie danych osobowych io zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.
  2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to jest imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru identyfikacyjnego, numeru identyfikacji podatkowej, adresu elektronicznego, płci, numeru konta bankowego i numeru telefonu oraz wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży, obsługi programu lojalnościowego oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu wiadomości handlowych. Zgoda na przesyłanie komunikatów handlowych jest udzielana przez kupującego dobrowolnie i może zostać w każdej chwili bezpłatnie odwołana za pomocą linku podanego na końcu komunikatu handlowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
  3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika lub przy składaniu zamówienia) oraz że jest zobowiązany do poinformowania sprzedającego bez zbędnej zwłoki o zmianie swoich danych osobowych dane.
  4. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
  6. W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem ochrony życia prywatnego i osobistego kupującego lub z naruszeniem prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może zwrócić się do sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienie, a także żądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego usunięcia powstałego w ten sposób stanu.
  7. Jeżeli kupujący żąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedający ma prawo żądać zapłaty w rozsądnej wysokości, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji za udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  8. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres e-mail kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego wiadomości handlowych na adres e-mail kupującego.
  9. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie na swoim komputerze tzw. cookies. Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej kupujący może ręcznie usunąć, zablokować lub wyłączyć poszczególne pliki cookies. Poszczególne pliki cookie można również zablokować lub włączyć tylko dla określonych stron.
  10. "Twoje zadowolenie z zakupów określamy za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani przez klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, jeżeli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie odmawiasz ich wysyłania. Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłania ankiet w ramach programu Zweryfikowani przez klientów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu Twojej satysfakcji z zakupu u nas. Do wysyłania ankiet, oceny Twojej opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z podmiotu przetwarzającego, który jest operatorem portalu Heureka.cz; w tych celach możemy przekazać informacje o zakupionym towarze oraz Twój adres e-mail. Podczas wysyłania ankiet e-mailowych Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim dla ich własnych celów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani Klienci, rezygnując z otrzymywania kolejnych ankiet, korzystając z linku znajdującego się w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku sprzeciwu nie będziemy Ci dalej wysyłać kwestionariusza."


 7. Postanowienia końcowe

  1. Językiem komunikacji między operatorem a kupującym oraz językiem umowy kupna-sprzedaży jest język czeski. Zawarte umowy kupna-sprzedaży są archiwizowane przez operatora w formie elektronicznej i nie są dostępne dla innych osób.
  2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieskuteczne, fakt ten nie powoduje, że pozostałe części warunków lub umowy kupna są nieważne lub nieskuteczne.
  3. Operator może zmienić lub uzupełnić treść regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania. Zmiana nie ma wpływu na prawa i obowiązki operatora i kupującego powstałe przed datą wejścia w życie nowego brzmienia regulaminu.
  4. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas umawiające się strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
  6. Strony umowy uzgodniły, że sądy Republiki Czeskiej są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów między operatorem a kupującym. Ewentualne spory pomiędzy operatorem a konsumentem mogą być również rozstrzygane na drodze pozasądowej. Konsument może w takiej sytuacji zwrócić się do podmiotu zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów. Przed przystąpieniem do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, operator zaleca kupującemu najpierw skorzystanie z adresu elektronicznego biuro@3dtoys.pl w celu rozwiązania sytuacji.


  ZALECANY ORGAN DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW POZASĄDOWYCH:

  Stowarzyszenie Czeskich Konsumentów, z. ú.
  E-mail: sprebitelen@regio.cz
  Strona internetowa: www.konzument.cz
  Kontakt: +420 495 215 266

 1. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

   Cel dokumentu

  1. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie wszystkim Klientom informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz odwołania Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzeniem”.

  2. Ta informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych:
  3. - niezarejestrowani klienci dokonujący zakupów w e-sklepie
   - zarejestrowani klienci, którzy są zarejestrowani w e-sklepie

   TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA i IOD (IOD)

  • Zarządcą danych osobowych dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych klientów jest inż. Petr Zářecký, z siedzibą pod adresem U Váhy 1190, 51741 Kostelec nad Orlicí, REGON: 02273756, NIP CZ7401303393 (dalej zwany „sprzedawcą” lub „operatorem”), połączenie bankowe: mBank S.A., numer konta: 2601942529/2010
  • <>< br/>
  • Dane kontaktowe Administratora we wszystkich przypadkach:
   E-mail: biuro@3dtoys.pl
   Telefon: +420608222715
   Adres pocztowy: inż. Petr Zařecký, U Váhy 1190, Kostelec nad Orlicí, 517 41

   Zakres przetwarzanych danych osobowych

  • Dane osobowe osób fizycznych – klientów sklepu (dalej również jako „klienci”) przetwarzane są w zakresie:

  • - dla klientów niezarejestrowanych imię, nazwisko, adres rozliczeniowy/dostawy, adres e-mail, dane zakupu
   - w przypadku klientów zarejestrowanych przetwarzane są również imię, nazwisko, adres rozliczeniowy/dostawy, adres e-mail lub numer telefonu, dane do logowania oraz dane dotyczące zakupów towarów w serwisie

  Wszystkie wyżej wymienione dane osobowe klientów zwane dalej „Danymi osobowymi”.   Podstawa prawna PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest
   1. w przypadku niezarejestrowanych klientów, którzy dokonali zakupu w e-sklepie:
   2. - realizacja umowy, której stroną jest Klient w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie a
    - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenie
   3. w przypadku Klientów zarejestrowanych w e-sklepie:
   4. - zgoda udzielona Administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenie.

   CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • - dla klientów, którzy dokonali zakupu w e-sklepie w celu zawarcia i realizacji umowy zakupu towaru oraz dalej w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (bez konieczności wyrażania zgody) do przetwarzania Danych Osobowych), a także w celach marketingu bezpośredniego oraz w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie adresu e-mail do przesyłania wiadomości handlowych.
   - dla Klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym w celu utrzymywania Danych Osobowych Klienta w bazie zarejestrowanych Klientów, przesyłania danych do logowania, przechowywania danych o zakupach dokonanych przez Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym, działań marketingowych , rejestracyjnych i statystycznych.
  • Nie dochodzi do automatycznego podejmowania indywidualnych decyzji ani profilowania przez Administratora w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.

   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe niezarejestrowanych klientów, które przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych, będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży towaru oraz realizacji wynikających z nich obowiązków prawnych Administratora, a także przez czas niezbędny do celów archiwizacji zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej jednak niż przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Przetwarzane dane osobowe dotyczące zarejestrowanych klientów są przechowywane na podstawie zgody i będą przetwarzane we wskazanym celu przez okres obowiązywania zgody, której udzielono przez okres 5 lat od ostatniego zakupu zarejestrowanego klienta w e-sklepie lub przez okres 5 lat od dnia rejestracji, jeżeli zarejestrowany klient nie dokonywał zakupów w momencie rejestracji, najpóźniej jednak do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.< /li>
  • Jednak dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w szczególności:
  • - podmioty świadczące usługi zarządzania oprogramowaniem, usługi hostingowe, inne usługi informatyczne oraz obsługę serwisów www.3dtoys.pl
   - podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe,
   - podmioty świadczące usługi spedycyjne Administratorzy,
   - podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze i profesjonalne, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

   PRAWA Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  • Na warunkach określonych w artykułach od 15 do 22 Rozporządzenia Klient ma prawo do:
  • - poprosić Administratora o dostęp do Twoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora,
   - poprosić Administratora o kopię tych Danych Osobowych,
   - zwrócić się do Administratora o poprawienie nieprawidłowych Danych Osobowych,
   - do usunięcia Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały podjęte, w przypadku cofnięcia zgody przez Klienta lub gdy są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem,
   - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia,
   - o możliwości przenoszenia Danych Osobowych w zakresie zgodnym z art. 20 Rozporządzenia,
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli profilowanie dotyczy tego marketingu bezpośredniego. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Twoje Dane Osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

  • Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych naruszyło lub narusza Rozporządzenie, przysługuje Ci między innymi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

  • Jeżeli dotyczy to Danych Osobowych przetwarzanych za Twoją zgodą, masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych udzieloną przez Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych przed wycofaniem zgody. Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych drogą mailową.

  • Podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi jest zawsze dobrowolne i nie masz obowiązku ich podawania.


Kontakty
Poniższe dane kontaktowe są wykorzystywane w przypadku potrzeby komunikacji dotyczącej Twojego problemu lub pytania dotyczącego procesu reklamacyjnego.

www.3dtoys.pl, U Váhy 1190, Kostelec nad Orlicí 517 41

Tel: +48 795 394 217
E-mail: biuro@3dtoys.pl


W Kostelcu nad Orlicą 14 kwietnia 2017 r.

Mamy to, czego nie znajdziesz nigdzie indziej

10 lat na rynku novo v poľsku

W magazynie 30 000 zabawek

Koszyk został zaktualizowany.

Pokaż koszyk